Vågar du ställa frågan?

Våra arbetsplatser är viktiga ”platser”. Vi tillbringar väldigt mycket tid där och ibland tänker vi mycket på jobbet även när vi inte rent fysiskt befinner oss där.
Våra arbetsplatser består naturligtvis till stor del av olika arbetsuppgifter, uppdrag, projekt och resultat dvs vad vi GÖR. Men det som är kittet, smörjmedlet, det osynliga är HUR vi gör det vi gör och HUR vi samarbetar med varandra.

Är du ledare så är ditt ansvar för anda och bemötande mycket stort, det vi kan kalla den psykosociala arbetsmiljön som inbegriper arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående.

Skärmavbild 2016-02-10 kl. 12.51.10

Faktorer som påverkar negativt:
* Stor arbetsmängd – högt arbetstempo = känslan av att inte räcka till.
* Monotont arbete = understimulering
* Oklara förväntningar = otydliga krav
* Otrygghet i anställningen = hög förändringstakt el osäkra antsällningsvillkor
* Konflikter – kränkningar – trakasserier = stress skapar syndabockar och ryktesspridning
* Arbete med människor = risk för stort personligt engagemang
* Ensamarbete = svagt stöd
* Den fysiska miljön = buller, kyla, hög skaderisk.

Det finns ingen arbetsplats som är förskonad från dessa faktorer och vissa individer är mer eller mindre känsliga för stress och har större eller mindre motståndskraft.

För att kunna förebygga ohälsa och förhindra dålig arbetsmiljö så krävs det en genuin ledare som vågar prata om det här, som inte backar undan för obehagliga sanningar.
Som vågar ta tag i problemen, lösa konflikter, skapa sunda normer, sätta arbetstagarnas hälsa främst, stå upp för allas rätt att trivas och må bra på jobbet.
(Ja även tjurige Bosse i förrådet)

Vad är då den viktigaste egenskapen?
Mod att vara nyfiken!
Att våga ställa frågor!
Våga LYSSNA på svaret, även om det är obehagligt och jobbigt.
Visa ett genuint intresse för medarbetaren.
Du behöver inte ha lösningen på problemen, du behöver bara börja lyssna och intressera dig för alla mänskliga resurser som finns på din avdelning eller ditt företag.

Du behöver vara närvarande i mötet med andra människor och våga ställa frågan:
”Hur mår du?”

Kan du inte det så är det hög tid att du lär dig det!

Nu!

En flexibel jul?

Vad innebär det för dig att vara ”flexibel”? Är det något positivt eller kan flexibilitet betyda osäkerhet? Oavsett vad du ger det för betydelse så är förmågan att vara flexibel en avgörande faktor för om du ska lyckas nå dina önskade resultat. Jag hävdar att den som är mest flexibel når sina mål först. Med flexibel menar jag då förmågan att prova nya vägar, förmågan att överge gamla synsätt och förmågan att snabbt inse när en väg inte längre är framkomlig. Vissa av mina klienter har, när de kommer till mig, en referensram som säger dem att flexibilitet betyder velighet eller att inte kunna ta beslut eller att vara otydlig.

I min värld är det tvärtom!

Tlatilco_-_Akrobat_3

Om du kan utnyttja dina förmågor och resurser på bästa sätt för dig, om du kan använda dina egenskaper på så många sätt som möjligt för att kunna vara ditt ”bästa jag” inom livets olika områden, då är du flexibel. De som har förmågan att leda sig själva har en stor förmåga att vara flexibla.

Om du kan använda ditt kroppsspråk på ett sådant sätt att du kan kommunicera med så många olika typer av människor som möjligt då har du också förmågan att agera utifrån en fysisk flexibilitet. Att kunna använda din fysiska kropp på så många olika sätt att du uppnår det du vill oavsett vad du önskar göra. Att kunna anpassa din kropp efter vad som krävs. Motsatsen: Att tro att din fysiska kropp är statisk och opåverkbar. Att kräva att andra ska anpassa sig efter dig och ditt sätt att kommunicera.

Om du kan tänka på ett plastiskt eller om du så vill ”elastiskt” sätt så att du kan använda dina mentala förmågor för att tackla motgångar på det sätt som är lämpligt för varje situation. Att kunna ”ställa om” tänkandet och utnyttja alla mentala resurser du har, då visar du mental flexibilitet. Motsatsen: Dogmatiskt tänkande att ”saker är på ett visst sätt” vilket inte leder till problemlösning.

Att kunna lyssna, tolka och agera utifrån det du känner och upplever och inse att det är viktiga pusselbitar som hjälper dig att navigera och agera innebär att du är emotionellt flexibel dvs du kan använda hela ditt känsloregister och att förstå att dina känslor är signaler som har ett budskap. Motsatsen: Stänga av och sluta lyssna på dina känslomässiga signaler. Ignorera emotioner.

Flexibilitet kräver kreativitet; för att kunna agera och tänka annorlunda behöver du också kunna få idéer hur du skulle kunna göra. Motsatsen: Tunnelseende

Flexibilitet kräver fördomsfrihet; för att kunna tänka och agera annorlunda kan du inte ägna energi åt att döma dig själv eller andra. Motsatsen: Ägna energi åt att hitta fel på sig själv och andra.

Flexibilitet kräver mod; för att kunna tänka och agera annorlunda behöver du våga tänka och agera annorlunda. Motsatsen: Ängslighet över vad andra ska tycka och tänka.

Flexibilitet kräver ansvar; du behöver ta ansvar för dina tankar, känslor, ditt språk och ditt beteende dvs leda dig själv. Motsatsen: Offerroll, ta ansvar för andras känslor, blanda ihop vem som ansvarar för vad.

Flexibilitet kräver kanske inte humor med det blir bra mycket sexigare. Motsatsen: Rigiditet, tråkighet, allvar…

Om de kommande helgerna inte blir exakt som du tänkt dig så önskar jag dig en flexibel JUL och ett flexibelt NYTT ÅR.

Självledarskap är nyckeln!

Har du någon gång funderat på vad det är som gör att vissa chefer är bättre än andra? Vilka strategier är annorlunda? I min värld handlar det i stor utsträckning om förmågan att kunna leda sig själv för att sedan kunna leda andra. Om du som ledare inte kan hantera dina egna tillstånd hur ska du då kunna påverka dina medarbetares tillstånd?

IMG_0622

Om du som ledare inte har undersökt din egna värderingar, hur ska du då kunna påverka någon annans? Om du som ledare inte vet varför du gör det där du gör, hur ska du då kunna hjälpa någon annan att hitta sina starka intentioner. Om du som ledare inte besitter en genuin stark självkänsla , hur ska du då kunna vara en stark förebild och en rättvis beslutsfattare? Om du som ledare har ”issues” som handlar om din egen upplevelse av begränsningar och tillkortakommanden hur ska du då kunna vara en inspiratör och entusiasmera dina medarbetare?

Om du inte känner till dina egna drivkrafter kanske de går ut över dina anställda? Du kommer alltid att påverka människor i din närhet är du dessutom ledare kommer du att på ett genomgripande sätt påverka dina medarbetare. Till det bättre…eller till det sämre. Du har enormt ansvar när du axlar chefsrollen. Är du beredd att ta fullständigt ansvar för din förmåga att leda dig själv så kommer du att bli en strålande ledare, om inte kommer dina medarbetare att få betala med sin hälsa och företaget kommer att få betala i sänkt lönsamhet.

Om du är förälder och inte har förmågan att vara ditt bästa jag så drabbas dina barn. Om du inte kan hantera din frustration eller din stress så kommer du inte vara en attraktiv partner eller en god vän.

Du har alla möjligheter att påverka din omgivning till det bättre!

Om du behöver verktyg för att ta kommandot över dig själv så tveka inte att kontakta mig.

0768-211080 eller mejla

Tillsammans

Vad är det för skillnad på att göra något själv och att göra något tillsammans? Vissa saker kan vi bara göra själva, vissa beslut kan ingen annan hjälpa oss med, vissa situationer mår vi bäst av att reda ut själva medan andra sammanhang kräver samarbete och delaktighet.

Du kan vara ensam och stark, du kan vara omgiven av andra och svag och du kan också vara alltihop på en och samma gång.

Att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna dra nytta av delaktighet och gemenskap och skapa hög kvalitet i sina relationer stavas: KOMMUNIKATION.
Kvaliteten på dina resultat tillsammans med andra är direkt beroende på din förmåga att kommunicera. Du kan förbättra ALLT med förbättrad kommunikation.

IMG_0252 kopia

 

”Vadå kvalitet?” tänker du.”Jag säger väl vad jag vill…?!”

Absolut. Det jag menar med kvalitet är HUR du säger det där du vill säga. HUR du väljer att använda din röst och ditt kroppsspråk, VILKA ord du väljer att använda, NÄR du väljer att använda dem osv.

Om du kan vara flexibel i din kommunikation kommer du automatiskt att bli mer framgångsrik i samarbetet med andra. Om du har förmågan att anpassa ditt sätt att prata på ett sådant sätt att andra upplever att du är närvarande, att du ser dem, att du faktiskt lyssnar. Då kommer du också att bli en bättre ledare, du kommer att kunna motivera fler medarbetare, du skulle kunna bli en förälder vars budskap går fram och du skulle faktiskt också förbättra förhållandet till dig själv genom att välja ett nytt sätt att tala till dig själv i din inre dialog.

Tillsammans kan vi åstadkomma mycket, vi kan dela glädje och sorg, vi kan dela på bördor, peppa varandra, stödja och lära varandra. Vi kan skapa nya sammanhang och möjligheter att få människor att växa.
En öppen, rak och ansvarsfull kommunikation gör att detta blir både lustfyllt och utvecklande för alla och leder i stort och i smått till en bättre värld.
(Isabel skulle förmodligen säga att det leder till världsfred. :))

Ett nytt sätt att kommunicera är något man kan lära sig och träna på. Det är faktiskt något man gör. Ett beteende.

Vill du förbättra dina relationer och din ledarförmåga så kan du komma och träna hos mig.

Välkommen!

0768-21 10 80

Testernas förbannelse.

Vår vilja att förenkla och förstå hur en människa fungerar har lett fram till en djungel av personlighetstester och intelligenstester. Rekryteringsföretagen har en grannlaga uppgift att ta fram den ”bästa” kandidaten så snabbt och effektivt som möjligt. Det är tryggt att kunna luta sig mot resultatet av en test av något slag. Att kunna referera till ett testresultat förenklar och skapar en upplevd effektivitet i bedömningen av en människa. Men blir det inte lite väl enkelt?

IMG_4917

Det finns tester på längden och tvären, samtliga hävdar naturligtvis sitt berättigande och sin korrekthet. Vad sägs om Big Five, Cattells 16 pf, Cut-e, HDS, HPI, MINT, Myers Briggs test, OPQ Service First, Thomassystemet? Vissa är test har översatts från andra språk vilket i sig är en källa till feltolkningar. Andra test har inget stöd i någon forskning överhuvudtaget. Vissa test har inbyggda lögnskalor så att man kan se hur mycket testpersonen ljugit i sina svar. Andra bygger på 100 år gammal forskning. (Och 100 år gamla arbetssituationer och relationer.) Det populära Myers Briggs testet bygger på forskning av Carl Jung från 1921. Det sägs att Jung tog avstånd till testet och hävdade att man inte kunde använda hans forskningsresultat på det sättet som det görs i Myers Briggs test. Validiteten hos alla dessa test skiljer sig inte mycket åt utan är generellt låg.

Argumentet för att använda och bekosta dessa, ofta mycket dyra test, är att ”alla andra gör det”. Det är ju underbart att tvärsäkert kunna uttala sig om hur en människa ”är”! Det känns tryggt att kunna välja ”rätt” person. Att ”ha papper” på det. Men är det verkligen så enkelt? Är inte en människa mer komplicerad? Kan du verkligen förutse hur en person kommer att fungera på en arbetsplats och i en roll genom ett test?

Vad händer då med en ”testad” människa? Hur påverkas hon av ett test? Vår komplexa hjärna drar slutsatser av händelser, upplevelser och erfarenheter och skapar föreställningar om oss själva och våra möjligheter. En ung (eller för all del äldre) person som testas av en energisk rekryterare och får beskedet om att vara en typisk ”RÖD” individ eller en ”CREATOR” kan otroligt snabbt och lätt gå på myten om sig själv. Kan börja referera om sig själv som ”RÖD”. ”Jag ÄR RÖD”. ”Jag ÄR en CREATOR.”

Testet i sig kan skapa en självuppfyllande profetia. Begränsar människan att utvecklas och bli mer allsidig och komplett. Skapar begränsande föreställningar och övertygelser om möjligheterna till personlig utveckling.

Vad som är mer relevant att undersöka är varje människas unika tankestrategier. ”Hur” tänker en människa? Hur processar hon information? Hur ser det mentala operativsystemet ut? Hur väljer hon att använda sina resurser? Utifrån vilka referensramar verkar hon? Vilka är värderingarna? Vilka är beteendena? Vilken identitet förknippar hon med sig själv med? Vilken är den högre meningen? Hur motiveras personen? Hur vill hon utvecklas? Vad är skillnaden som betyder skillnaden för just den människan?

Att se människan där hon för tillfället befinner sig snarare än att fastslå hur hon ÄR! Att respektera människan för den hon själv anser sig vara snarare än att analysera vem testet anser att hon är.

Vill du på ett modernt sätt få hjälp att möta varje individ där de är och ta reda på vad just den individen motiveras av så kontaktar du mig!

0768-211080 eller mejla

Trevlig helg!